อบรมหลักสูตร Innovation in Communication ปี2562

  • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อสร้างวัตกรรมการสื่อสารที่สร้างสรรค์ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้