อบรมหลักสูตร 4 ต. แต่กต่างเพื่อเติมเต็ม  ปี 2561

  • วิเคราะห์ และเข้าใจลักษณะตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้
  • เรียนรู้ความแตกต่าง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริหารทีมงานเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุข และความสำเร็จ