How to Build

CSR วัดป่าเจริญราช

By |2020-09-14T07:28:01+00:00December 7th, 2015|กิจกรรมบริษัท, งานปรับปรุง, งานวิศวกรรม|

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่อง บริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านพื้นฐาน

By |2020-11-27T03:13:50+00:00December 6th, 2015|การตลาด, กิจกรรมบริษัท, งานปรับปรุง|

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน

Go to Top