อบรมหลักสูตร Innovation in Communication

By |2020-09-14T07:10:01+00:00December 7th, 2015|กิจกรรมบริษัท, ข่าวสารบริษัท, งานก่อสร้าง, งานปรับปรุง|

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน