Project Description

โครงการ โรงพิมพ์ทั้งฮั่วซินพริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัด

9โครงการ-โรงพิมพ์ทั้งฮั่วซินพริ้นติ้ง-เน็ทเวอร์ค-จำกัด

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ทั้งฮั่วซินพริ้นติ้ง เน็ทเวอร์ค จำกัด

ที่อยู่ 128 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ที่ 5  ถนนบางนา-ตราด กม.36  ตำบลบางสมัคร  อำเภอบางปะกง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

มูลค่างาน  88,748,003.00  บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน  2539  – สิงหาคม 2540

ผู้ออกแบบ  SUTHAM  ARCHITECTS CO.,LTD.