Project Description

โครงการ อาคารสำนักงาน 7 ชั้น (สามแม่ครัว)

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด

ที่อยู่  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

มูลค่างาน  89,345,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563 – สิงหาคม 2564

ผู้ออกแบบ  นายสุรศักดิ์  จันทรานุกูล  ,  นายวุฒิไกร  โภคัย