Project Description

โครงการ อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชยกรรม
บริษัท แฟนซี เปเปอร์ จำกัด ซอยวัชรพล

15โครงการ-อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชยกรรม

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท แฟนซี เปเปอร์ จำกัด

ที่อยู่   88 หมู่ 4 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน   39,000,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2543 – พฤษภาคม 2544

ผู้ออกแบบ   บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด