Project Description

โครงการ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านโลหะ
6โครงการ-อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางด้านโลหะ

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่   1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย  บางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

มูลค่างาน  76,890,000.00  บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  สิงหาคม 2536 – พฤศจิกายน  2537

ผู้ออกแบบ  บริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด