Project Description

โครงการ อาคารวัตถุดิบ บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด

8โครงการ-อาคารวัตถุดิบ-บริษัทไทยซีอาร์ที-จำกัด

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด

ที่อยู่   87/9 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

มูลค่างาน  63,805,768.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2538 – มีนาคม 2539

ผู้ออกแบบ  บริษัท ซีวิลดีซายน์กรุ๊ป จำกัด