Project Description

โครงการ อาคารผลิต 2 ไทยซีอาร์ที

4โครงการ-อาคารผลิต-2-ไทยซีอาร์ที

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด

ที่อยู่  87/9 ตำบลทุ่งศุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มูลค่างาน  34,141,083.00  บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ  กุมภาพันธ์ 2535 – กุมภาพันธ์ 2536

ผู้ออกแบบ  บริษัท เค.วี.เอ็น. คอนสตรั๊กชั่น จำกัด