Project Description

โครงการ คลังสินค้า

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด

ที่อยู่   77/12 หมู่ที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

มูลค่างาน   86,976,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2560 – ธันวาคม 2560

ผู้ออกแบบ    บริษัท ซีวิลดีซายน์แอนด์อาร์ช จำกัด