Project Description

โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่   38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่างาน   44,843,700.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2559 – มกราคม 2560

ผู้ออกแบบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี