Project Description

โครงการ อาคารสำนักงานพักอาศัย 5 ชั้น

ชื่อเจ้าของโครงการ  คุณชลธิชา ตรีกาลสราญสุข

ที่อยู่   123/18 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

มูลค่างาน   32,683,747.38 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2560 – มีนาคม 2562

ผู้ออกแบบ   บริษัท ภูมิวุฒิ จำกัด