Project Description

โครงการ อาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต  โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ชื่อเจ้าของโครงการ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่   ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

มูลค่างาน   77,041,472.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2562

ผู้ออกแบบ   กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข