Project Description

โครงการ อาคารพักอาศัย 2 ชั้น

ชื่อเจ้าของโครงการ  คุณราชันย์ ศศิรัชพรชัย

ที่อยู่   หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสุมทรปราการ

มูลค่างาน   32,000,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ 2549 – มีนาคม 2553

ผู้ออกแบบ   บริษัท ซีดีไซน์ จำกัด