Project Description

โครงการ อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

ชื่อเจ้าของโครงการ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ที่อยู่   115 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่างาน   25,808,400.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2559 – สิงหาคม 2560

ผู้ออกแบบ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา