Project Description

โครงการ อาคารกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเขาย้อย

ชื่อเจ้าของโครงการ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงอุรุษา เทพพิสัย

ที่อยู่   ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

มูลค่างาน   62,350,622.83 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   สิงหาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ออกแบบ   กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข