Project Description

โครงการ  บ้านคุณสหัชนะ  บุญมัติ

ชื่อเจ้าของโครงการ  คุณสหัชนะ บุญมัติ

ที่อยู่   ตำบลบางเมือง จังหวัดสุมทรปราการ

มูลค่างาน   2,800,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ 2552 – มกราคม 2553

ผู้ออกแบบ   คุณสิริลักษณ์ แสงสงวน