Project Description

โครงการขยายอาคาร AL.3
25โครงการขยายอาคาร-AL-3

ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด

ที่อยู่   101/90 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

มูลค่างาน   46,010,000.00 บาท

ช่วงระยะเวลาดำเนินการ   พฤศจิกายน 2547 – เมษายน 2548

ผู้ออกแบบ   บริษัท ซีวิลด์ดีซายน์ กรุ๊ป จำกัด