• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
  • เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน