Loading...
ข่าวสาร&บทความ2020-09-15T00:58:49+00:00

ข่าวสาร&บทความ

อบรมหลักสูตร 4 ต. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม

วิเคราะห์ และเข้าใจลักษณะตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ เรียนรู้ความแตกต่าง เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริหารทีมงานเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสุข และความสำเร็จ

อบรมหลักสูตร Innovation in Communication

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรียนรู้มุมมองที่แตกต่าง เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน

CSR วัดป่าเจริญราช

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่อง บริษัทฯ ครบรอบ 30 ปี

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้านพื้นฐาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน

Go to Top